GDPR

2.září 2022  |   Administrátor  |  

V souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů (dále jen Nařízení GDPR), si vás dovolujeme informovat o tom, jak škola zpracovává vaše osobní údaje.

SPRÁVCEM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ JE:

Název: Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram
Sídlo: Malá Hraštice 57, 262 03 Nový Knín
zastoupená ředitelkou školy: Mgr. Irenou Hrabákovou
IČO: 75033607

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Škola zřídila funkci Pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO). Na pověřence se můžete obracet s jakýmikoliv dotazy, podněty a požadavky na uplatnění Vašich práv, které se týkají přímo Vašich osobních údajů používaných v rámci některé agendy ve škole, a to zejména, pokud se nechcete obrátit přímo na zástupce školy.

Funkci pověřence vykonává: Ing. Petra Křivonosková, Mírové náměstí 1551, 263 01 Dobříš, email: manazer.css@dobrisskonovokninsko.cz, tel: 608 191 361

Základní informace o ochraně osobních údajů pro zákonné zástupce

 1. Obecné nařízení

V Základní škole a Mateřské škole Malá Hraštice, okres Příbram (dále jen Škola), zpracováváme osobní údaje v souladu s Obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, tak zvané „GDPR“), a dále v souladu s dalšími předpisy a zásadami.

Cílem je hájit práva žáků, dětí a jejich zákonných zástupců proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji, dát jim větší kontrolu nad tím, co se s jejich daty děje.  

 2. Důvody zpracování osobních údajů

Osobní údaje se mohou ve škole zpracovávat pouze:

 • na základě právního předpisu nebo
 • na základě souhlasu žáků, zákonných zástupců žáků/dítěte.

Ředitel školy důsledně zakazuje předávání osobních údajů žáků a dětí třetím osobám soukromého práva (nabídky pomůcek, knih, aktivit pro žáky a děti).  

 2.1 Osobní údaje zpracovávané na základě školského zákona

 • školní matrika,
 • doklady o přijímání dětí, žáků, a uchazečů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování,
 • třídní kniha,
 • záznamy z pedagogických rad,
 • kniha úrazů a záznamy o úrazech dětí a žáků, popřípadě lékařské posudky.

 2.2 Osobní údaje zpracovávané podle zvláštních zákonů

 • podněty pro jednání OSPOD, přestupkové komise,
 • podklady žáků pro vyšetření v PPP,
 • hlášení trestných činů, neomluvená absence,
 • údaje o zdravotní způsobilosti dítěte nebo žáka na zotavovacích akcích.

 2.3 Osobní údaje zpracovávané na základě informovaného souhlasu

 • seznamy žáků a dětí na mimoškolních akcích a zahraničních zájezdech,
 • seznamy žáků a dětí na soutěžích a olympiádách,
 • seznamy zákonných zástupců pro spolek – klub přátel školy,
 • jména osob, které budou odvádět dítě ze školní družiny,
 • kontakt na zákonné zástupce (není shodný s adresou dítěte/žáka),
 • fotografie za účelem propagace či zvýšení zájmu žáků a dětí o studium na dané škole,
 • zveřejnění výtvarných a obdobných děl žáků a dětí na výstavách a přehlídkách,
 • záznamy z kamerového systému školy pořizované za účelem bezpečnosti žáků a dětí a ochrany jejich majetku.

 3. Podepsání informovaného souhlasu

Třídní učitelé předají zákonným zástupcům informované souhlasy, kde svým podpisem potvrdí souhlas/nesouhlas s poskytování některých osobních údajů.

4. Práva dětí, žáků a zákonných zástupců

 • Právo na to být informován o zpracování jeho osobních údajů. Tím se rozumí právo na určité informace o zpracování jeho osobních údajů.
 • Právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají.
 • Právo na výmaz (být zapomenut). Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů, například školní matriky.
 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů, například školní matriky.

Žádost subjektu údajů vyřizuje škola bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce, ve výjimečných případech do 2 měsíců.

Informace poskytnuté dětem, žákům a zákonným zástupcům dětí a žáků se poskytují a činí bezplatně. Pouze v případě, kdy jsou žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může ředitel školy rozhodnout o uložení přiměřeného poplatku, nebo odmítnout žádosti vyhovět. Zjevnou nedůvodnost dokládá správce. V takovém případě se výše poplatku řídí sazebníkem úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

5. Zabezpečení osobních údajů

Škola má vytvořený systém pro zabezpečení ochrany osobních údajů:

 • uložení dokumentů podle spisového a skartačního řádu,
 • nově vytvořena funkce pověřence pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer), který provádí nezávislou kontrolní funkci ochrany osobních údajů ve škole,
 • osobní odpovědnost osob, které vedou školní matriku,
 • shromažďování pouze nezbytných osobní údaje (například seznam žáků bez rodných čísel),
 • již nepotřebné údaje skartovat,
 • zachovávat mlčenlivost o údajích,
 • neposkytovat údaje osobám mimo výchovně vzdělávací proces,
 • školní řád obsahuje pravidla o ochraně osobnosti ve škole,
 • stanoven účel a způsob provozování kamerového systému,
 • ochrana osobních údajů při práci s IT technikou.

Aktualizace

Toto informační memorandum průběžně kontrolujeme a můžeme jej příležitostně měnit, (především, aby byl dodržen soulad s právními předpisy a postupy ochrany osobních údajů).

Poslední změna byla provedena 4. 9. 2018


Mohlo by vás zajímat

2
19.června 2024

INFORMACE K NOVÉMU ŠKOLNÍMU ROKU 2024/25

·      ŠKOLNÍ ROK ZAČÍNÁ 2.9.2024 V 8:00 HOD.

·                   KONEC BUDE KOLEM 8:45h.

*        DALŠÍ DNY BUDOU PODLE ROZVRHŮ  - v ÚT a ST bude výuka pro 2.-5. roč. do 11:45h

O škole
Vyhledávání
Stránky tříd
Základní škola
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
Družina
Mateřská škola
Krtečci
Sluníčka
Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram

Malá Hraštice 57,
262 03  Nový Knín
IČ: 75033607
318 581 621
722 300 310
skolahrastice@centrum.cz
zucmfbf
Kalendář akcí

Dnes je 25. července 2024
a svátek má Jakub.